ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM SUNSCREEN REVOLUTION»

1. Αντικείμενο της Ενέργειας

Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, διοργανώνει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτή διάφορες προωθητικές ενέργειες και διαδικτυακούς διαγωνισμούς (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «η Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός» αντίστοιχα) και με δώρα συγκεκριμένα προϊόντα της ή εκπτώσεις σε μελλοντικές αγορές. Εν προκειμένω, για την έναρξη της θερινής περιόδου 2019 διοργανώνει διαδικτυακό Διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα www.sunscreenrevolution.gr (το domain name της οποίας είναι κατοχυρωμένο επ’ ονόματι της Frezyderm και είναι της ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης της). Για τη συμμετοχή απαιτείται απλώς η ανάρτηση μίας καλαίσθητης φωτογραφίας με ένα δερμοκαλλυντικό προϊόν συγκεκριμένης σειράς αντηλιακών του Διοργανωτή, χωρίς καν να απαιτείται η αγορά του προϊόντος (ακολουθούν λεπτομέρειες). Από τις αναρτημένες φωτογραφίες θα επιλεχθούν, κατά την κρίση του Διοργανωτή, οι εννέα καλύτερες. Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (οι οποίοι δεσμεύουν τους συμμετέχοντας και τον Διοργανωτή) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Στην Ενέργεια μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια της θα αναρτήσει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μια φωτογραφία σύμφωνα με τις αιτούμενες προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου με περισσότερες των 3 φωτογραφιών, συνεπώς ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναρτήσει τις φωτογραφίες που θεωρεί ο ίδιος καλύτερες και με περισσότερες πιθανότητες επιλογής τους.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτόν επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/05/2019, ώρα 12:00:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/06/2019, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται η ανάρτηση άλλων φωτογραφιών και η σχετική δυνατότητα θα απενεργοποιηθεί το συντομότερο, τυχόν αναρτημένες φωτογραφίες που φέρουν χρόνο (σύμφωνα με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία log-files) μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διαγραφούν και δεν θα συμπεριληφθούν στις διαγωνιζόμενες.

5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Ο χρήστης από το menu της ιστοσελίδας μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος αλλά μόνο την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, την ανάρτηση μιας φωτογραφίας της επιλογής του και την τήρηση των σχετικών οδηγιών.

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Ο ενδιαφερόμενος χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση του με δημιουργία συγκεκριμένου προφίλ ή με χρήση υφιστάμενων προφίλ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την εισαγωγή στην ιστοσελίδα και την περιήγηση του στις σχετικές επιλογές του menu, ο χρήστης καλείται να επιλέξει για ποια κατηγορία προϊόντων θα διαγωνιστεί (kit 1,2,3), οπότε ταυτόχρονα βλέπει και τα προϊόντα που θα λάβει ως δώρο εάν κερδίσει (το θέμα της φωτογραφίας και το δώρο θα ανήκουν σε αυτή σειρά). Ως διαγωνιζόμενες σειρές αντηλιακών συμμετέχουν μόνο οι σειρές Sun Screen Velvet, Active Sun Screen, Sun Care και τα προϊόντα που ανήκουν σ’ αυτές, ήτοι ανά κατηγορία: (α) SUN SCREEN VELVET: SUN SCREEN VELVET FACE SPF 30, SUN SCREEN VELVET FACE SPF 50+, SUN SCREEN COLOR VELVET FACE SPF 30, SUN SCREEN COLOR VELVET FACE SPF 50+, SUN SCREEN VELVET BODY LOTION SPF 50+, (β) ACTIVE SUN SCREEN: ACTIVE SUN SCREEN FACE CREAM SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN TINTED FACE CREAM SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN FACE FLUID SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN TINTED FACE FLUID SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN SENSITIVE FACE - BODY SPF 50, AC-NORM SUN SCREEN FLUID SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN LIP BALM SPF 50+, ACTIVE SUN SCREEN FACE CREAM SPF 30, ACTIVE SUN SCREEN FACE FOUNDATION SPF 30, ACTIVE SUN SCREEN BODY FOUNDATION SPF 30, ΑC-NORM SUN SCREEN FLUID TINTED SPF 50+, (γ) SUN CARE: BABY SUN CARE SPF 25, INFANT SUN CARE SPF 50+, KIDS SUN CARE SPF 50+, KIDS SUN + NIP SPF 50+, KIDS SUN CARE SPF 50+ WET SKIN SPRAY Αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών, οι σειρές αυτές και τα προϊόντα τους εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή
www.sunscreenrevolution.gr/kathgoria/1/active-sun-screen
www.sunscreenrevolution.gr/kathgoria/2/sun-screen-velvet
www.sunscreenrevolution.gr/kathgoria/4/vrefika-pedika-antiliaka,
όπως επικαιροποιείται κάθε φορά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: Ο χρήστης ανεβάζει (upload online) μια καλαίσθητη, και σε επαρκή για το θέμα ανάλυση, φωτογραφία που έχει ο ίδιος τραβήξει οποτεδήποτε, με θεματολογία, φόντο, τεχνοτροπία και γενικότερα λεπτομέρειες της επιλογής του, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι εντός της φωτογραφίας απεικονίζεται ή εμφανίζεται, κατά τον τρόπο που έχει επιλέξει ο ίδιος, ένα από τα συγκεκριμένα προϊόντα της σειράς που έχει επιλέξει στο πρώτο βήμα. Σημειώνεται ότι για τη λήψη της φωτογραφίας δεν απαιτείται η αγορά ή κατοχή του προϊόντος σε φυσική μορφή, αφού ο χρήστης μπορεί με τη χρήση ενός ειδικού φίλτρου (το οποίο λειτουργεί στην ιστοσελίδα μέσω του λογαριασμού facebook του διαγωνιζόμενου, χωρίς τη λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού), να προβάλει εικονικά (εν είδει virtual reality) τα συγκεκριμένα προϊόντα FREZYDERM και να επιλέξει αυτό που επιθυμεί, να έχει περιορισμένη επεξεργασία τους (ήτοι ως προς το μέγεθος, την τοποθέτηση και τη γωνία λήψεως) και εν τέλει να τραβήξει τη φωτογραφία που επιθυμεί με ενσωματωμένη την εικονική προβολή του επιλεγέντος προϊόντος (σύμφωνα πάντα με τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες του φίλτρου και του εξοπλισμού του). Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως περιουσιακό ή πνευματικό δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της FREZYDERM, δύνανται να χρησιμοποιήσουν αυτό μόνο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και για τις ανάγκες της φωτογραφίας για τη συμμετοχή τους.

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: Μετά την υποβολή της φωτογραφίας ο χρήστης συμπληρώνει σε ειδικό πεδίο υποχρεωτικά το κύριο όνομα, το επώνυμο, το email του και, προαιρετικά για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας, το κινητό τηλέφωνο του. Μόνο με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχειών καθίσταται δυνατή η οριστική υποβολή της φωτογραφίας και η συμμετοχή του χρήστη στον διαγωνισμό, τυχόν υποβολή χωρίς τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία δεν θεωρείται έγκυρη συμμετοχή και η υποβληθείσα φωτογραφία δεν διατηρείται. Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων του, ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής καταχώρηση παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από την ενέργεια.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ: Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και εντός δέκα πέντε ημερών, ο Διοργανωτής επιλέγει από τις αναρτημένες φωτογραφίες και κατά την ελεύθερη κρίση του, τις τρεις καλύτερες από κάθε σειρά (λόγω πρωτότυπου θέματος, ευφάνταστης σύλληψης, καλλιτεχνικής αξίας, τεχνικής κλπ), ήτοι συνολικά εννέα (9), και οι συμμετέχοντες που τις ανάρτησαν λαμβάνουν το αντίστοιχο δώρο (της κατηγορίας που έχουν επιλέξει στο πρώτο βήμα). Τα αποτελέσματα, οι φωτογραφίες και τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα επικοινωνηθούν στις λοιπές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές, ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

6. Έλεγχος συμμετοχής – ευθύνη συμμετέχοντος

Τυχόν απεικόνιση έτερου προϊόντος, άσχετου με την επιλεγείσα σειρά, έστω και εάν αυτό είναι προϊόν της εταιρίας, συνεπάγεται την απόρριψη της συμμετοχής. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών που τα πάσης φύσεως πνευματικά, περιουσιακά και ηθικά, δικαιώματα ανήκουν σε άλλον (ακόμα και εάν ο τελευταίος έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την ανάρτηση αυτήν), η απεικόνιση προσώπων και ιδίως ανηλίκων, η απεικόνιση βίας, γυμνού ή εικόνων που προσβάλουν τα χρηστά ήθη ή είναι προσβλητικές, εξυβριστικές ή συκοφαντικές και γενικότερα οι φωτογραφίες που προσβάλουν ηθικά και περιουσιακά δικαιώματα τρίτων φυσικών προσώπων, ατομικώς ή συλλογικώς, ή εταιριών ή παραβιάζουν κανόνες δημοσίας τάξεως. Ο χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι τρίτων για τυχόν ανάρτηση φωτογραφίας που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, ο Διοργανωτής αποποιείται ρητώς κάθε σχετική ευθύνη και η υποχρέωση του περιορίζεται μόνο στη χορήγηση στον βλαπτόμενο των χορηγηθέντων στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας, κατόπιν σχετικής εντολής των αρμοδίων διοικητικών, εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών, προκειμένου ο τελευταίος να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής ελέγχει προληπτικά, στα πλαίσια του εφικτού και εντός του αναγκαίου εύλογου χρόνου, την κάθε υποβληθείσα φωτογραφία και την εγκρίνει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ή την απορρίπτει, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία της απόφασης του ή προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (χρόνος ανάρτησης για την εγκυρότητα της συμμετοχής θεωρείται ο χρόνος υποβολής της φωτογραφίας από τον χρήστη και όχι ο χρόνος έγκρισης και τελικής ανάρτησης και εμφάνισης της στην ιστοσελίδα). Οι απορριφθείσες φωτογραφίες διατηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο για διάστημα έξι μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού, μετά το οποίο διαγράφονται.

7. Συναίνεση συλλογής προσωπικών δεδομένων

Με την υποβολή της φωτογραφίας και τη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού (αναρτημένοι και προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα www.sunscreenrevolution.gr/politiki-aporitou ως κάτωθι ορίζεται) και παρέχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του για συλλογή και διατήρηση των συγκεκριμένων στοιχειών που δίδει, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια μελλοντικών προωθητικών ενεργειών και αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού (newsletters) αποκλειστικά για προϊόντα και υπηρεσίες FREZYDERM. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ως άνω ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία τηρούνται για αόριστο χρόνο, αφού αποσκοπούν στη διαρκή ενημέρωση του υποκειμένου, δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν πάντα υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου, ώστε το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα που τον αφορούν και δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους, με απλή δήλωση ανάκλησης της συναίνεσης και σχετικό αίτημα, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος www.sunscreenrevolution.gr/epikoinwnia (εκ της δηλωθείσας στον διαγωνισμό), και ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε την ανάκληση της συγκατάθεσης του και την επιθυμία του να μην λαμβάνει εφεξής ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα του Διοργανωτή, αντιστοίχως ο τελευταίος υποχρεούται σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του διαγωνιζόμενου κατά τις κείμενες διατάξεις και σε τερματισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας. Ο συμμετέχων δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) και τους σχετικούς Κανονισμούς ΕΕ, για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Διοργανωτή (FREZYDERM ΑΒΕΕ, Μενάνδρου 75 Αθήνα τ.κ. 104-37, τηλέφωνο 210-5246900, email : [email protected]).

8. Δώρο Διαγωνισμού

Η κάθε διακριθείσα και επιλεχθείσα φωτογραφία κερδίζει από μία σειρά προϊόντων FREZYDERM (εφεξής το Δώρο), όπως αυτά εμφανίζονται και επιλέγονται από τον συμμετέχοντα κατά το πρώτο βήμα συμμετοχής. Το Δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα παραδοθεί από τον Διοργανωτή με ταχυδρομική αποστολή, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τον κάθε νικητή. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή / διάκριση, για την οποία διαπιστωθεί ή υπάρχει καταγγελία παράβασης δικαιωμάτων τρίτων ή απόπειρα εξαπάτησης.

9. Συναίνεση χρήσης αναρτηθέντων φωτογραφιών

Αφής στιγμής εγκριθεί και αναρτηθεί η φωτογραφία στην ιστοσελίδα, ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα, για αόριστο χρόνο, διατήρησης και αποθήκευσης της, χρήσεως της για εμπορικούς σκοπούς, προβολής, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και τροποποίησης της και γενικώς όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Με τη συμμετοχή του χρήστη στον διαγωνισμό και την υποβολή της φωτογραφίας, θεωρείται ότι ο χρήστης, ως ο πνευματικός δημιουργός της φωτογραφίας, παρέχει αυτόματα και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση του για τη χρήση της φωτογραφίας του κατά τα ανωτέρω, χωρίς περιορισμό, χωρίς να δικαιούται αμοιβής και χωρίς να διατηρεί καμία άλλη αξίωση κατά του Διοργανωτή.

10. Συναίνεση ενημέρωσης / προβολής

Μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters) για τα προϊόντα FREZYDERM, στους συμμετέχοντες, υπό τους ανωτέρω όρους, το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης και την αυτονόητη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) τον Διαγωνισμό για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, στιγμιότυπα, φιλμ, βίντεο ή φωτογραφίες από τη διαδικασία της κλήρωσης και να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών που κλήθηκαν να παραλάβουν το δώρο τους. Προς τούτα και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα sunscreen.gr που φιλοξενεί την ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του και για διάστημα τριών μηνών από τη λήξη του, μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού οι όροι θα μπορούν να αναζητηθούν μόνο από το αρχείο της FREZYDERM.

12. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης νικητή), με δημοσίευση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.

13. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2019